Katedra Gospodarki
Turystycznej

Zeszyty Naukowe Seria Turystyka i Rekreacja

 

Wybrame problemy turystyki i rekreacji, pod red.Wiesława Maika, Kazimierza Marciniaka,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, t. 7 (2008) seria: „Turystyka i rekreacja”, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008

 
Turystyka, rekreacja i sport jako zjawiska zaspokajające różnorodne potrzeby człowieka należą do najbardziej dynamicznych dziedzin współczesnej cywilizacji. Ta dynamika i różnorodność form stała się interesującym polem badań wielu dyscyplin naukowych. Wzajemne oddziaływania między tymi dziedzinami skłaniają badaczy do spojrzenia interdyscyplinarnego i wieloaspektowego. Owa perspektywa badawcza kierowała autorami i redaktorami niniejszego tomu mającymi nadzieję, że prace w nim zawarte wniosą do rozważań tematy nowe, inspirujące elementy i debaty.
Problemy turystyki XXI wieku, pod red. W. Maika i K. Marciniaka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, t. 6 (2007), seria: „Turystyka i rekreacja”, nr 4, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2007, ss. 376.
Rosnąca rola turystyki we współczesnym świecie rodzi potrzebę refleksji na temat jej perspektyw rozwoju, nowych idei i tendencji oraz form, w których się przejawia. Oddając niniejszy tom do rąk krytycznego Czytelnika mamy nadzieję, że prace w nim zawarte wniosą do tych rozważań nowe elementy, inspirujące dalsze studia i debaty.
Prezentowany zbiór prac składa się z pięciu części przedstawiających odrębne dziedziny rozważań, które w pewien sposób wiążą się ze sobą poprzez odniesienie do nowych aspektów rozwoju turystyki. Pierwsza z nich zawiera prezentację nowych idei, form i tendencji we współczesnej turystyce. Zamieszczone tam 3 prace akcentują rolę nowych technologii w rozwoju współczesnej turystyki oraz czynnika ludzkiego wpływającego na różnicowanie się form i procesów turystycznych.
Część druga, zawierająca 5 prac, rozpatruje nowe zjawiska i formy przejawiające się we współczesnym ruchu turystycznym. Rozważania te wskazują na istotną rolę czynnika kulturowego oraz konieczność zachowania równowagi w systemie człowiek – środowisko. Część trzecia, złożona z 7 prac, dotyczy roli polityki turystycznej w kształtowaniu produktu i wizerunku turystycznego. Zagadnienia te rozważane są na różnych szczeblach układów terytorialnych: krajowym, regionalnym i lokalnym. Część czwarta obejmująca 4 prace, zwraca uwagę na rolę dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki, problemy jego ochrony, adaptacji i wykorzystania dla celów turystycznych.
Całość tomu zamykają komunikaty, które przedstawiają różnorodne przejawy współczesnej turystyki
Informatyka, edukacja, gospodarka turystyczna, pod red. A. Mreły i P. Szymańskiego, ZN WSG, Tom 5, seria: Informatyka stosowana, nr 2, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2007, ss. 179.
 Na początku XXI wieku informatyka, a właściwie teleinformatyka, wkracza coraz bardziej w codzienne życie ludzi. Jednym z bardzo interesujących zastosowań systemów teleinformatycznych jest e-edukacja. U podłoża idei kształcenia leży kontakt ucznia z mistrzem. Niestety, czas tego kontaktu zostaje ograniczany coraz bardziej, a mianowicie początkowo po upowszechnieniu się druku poprzez studiowanie książek, potem radio i telewizję, a obecnie poprzez korzystanie z różnego typu programów komputerowych. Gdy opanowano już w pewnym stopniu przygotowywanie kursów do samodzielnego uczenia się przy pomocy komputera, pojawiła się koncepcja e-learningu, czyli nauczania na odległość. Po kilku próbach kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, zauważono, że pomimo wielu zalet podkreślanych również przez studentów, jak np. samodzielna organizacja czasu pracy, e-learning w tej postaci nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zabrakło m.in. kontaktu studentów z uczelnią, pojawiły się kłopoty studentów z samodzielną organizacją czasu oraz braku wzajemnych kontaktów studentów. W związku z tym w zakresie studiów pierwszego czy drugiego stopnia powstała koncepcja nauczania komplementarnego, gdzie tylko pewna część zajęć jest prowadzona zdalnie, a właściwe nauczanie odbywa się tradycyjnie. Ten sposób kształcenia ma wiele zalet, a mianowicie pozostaje kontakt studenta z mistrzem, z kolegami i uczelnią. Jest on tylko zmniejszony na rzecz nauczania zdalnego. Ograniczone są więc koszty studenta, ale co jest o wiele ważniejsze, student zostaje wdrożony do tzw. telepracy już na studiach. Fragment Przedmowy
Teoria i praktyka w turystyce, pod red. W. Maika, K. Marciniaka i P. Palicha, ZN WSG, Tom 3, seria: Turystyka i rekreacja, nr 2, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2005, ss. 324.  
Prezentowany Czytelnikowi zbiór prac podzielony jest na trzy części przedstawiające odrębne zagadnienia, które jednak w pewien sposób wiążą ze sobą zagadnienia teorii i praktyki. Pierwsza z nich zawiera rozważania teoretyczno-metodologiczne. Wspólnym mianownikiem 9 zamieszczonych tam prac są próby poszukiwania dróg integracji studiów naukowych w zakresie turystyki, rozczłonkowanych między kilka dyscyplin naukowych oraz nowych ujęć pozwalających lepiej opisywać i interpretować złożony charakter badanego zjawiska. Część druga, najbardziej obszerna i zróżnicowana tematycznie, składa się z 15 prac poruszających problematykę rozwoju i funkcji turystyki. Opracowania zawarte w tej części świadczą o zróżnicowaniu form i funkcji współczesnej turystyki i rozmaitości rozpatrywanych problemów. Część trzecia, zawierająca 5 artykułów, przedstawia problematykę edukacji turystycznej. Ich autorzy próbują odpowiedzieć na pytania w jaki sposób skutecznie przekazywać młodzieży wiedzę na temat turystyki i w jaki sposób kształtować świadomość ekologiczną
Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycznej, pod red. A. Mreły i P. Kotlarza, ZN WSG, Tom 2, seria: Informatyka stosowana, nr 1, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2004, ss. 140.  
 W dobie powszechnej informatyzacji oraz rozwoju usług telekomunikacyjnych nie sposób wymienić choćby jednej gałęzi przemysłu czy gospodarki, w której proces informatyzacji jeszcze by się nie rozpoczął. Od tego trendu nie odbiega również gospodarka turystyczna. Obecnie na świecie toczona jest rywalizacja kilku systemów informatycznych dedykowanych branży turystycznej i hotelarskiej. Niezwykle ważnym zjawiskiem jest również coraz większe zainteresowanie naukowców zagadnieniami związanymi z informatyzacją tej branży. Niniejszy tom ZN WSG w Bydgoszczy prezentuje publikacje związane z szeroko pojętymi systemami informatycznymi w turystyce.
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju turystyki w układach regionalnych i lokalnych, pod red. W. Maika, K. Marciniaka i K. Sikory, ZN WSG w Bydgoszczy, t. 1, seria: Turystyka i rekreacja, nr 1 (4), Bydgoszcz 2004, ss. 432.
 „Dynamiczny rozwój turystyki i jej wzrastające znaczenie w gospodarce i życiu człowieka rodzą potrzebę pogłębienia związków nauki z praktyką w tym zakresie. Nauki o turystyce powinny dostarczać pogłębionej refleksji na temat istoty i form tego zjawiska we współczesnym świecie oraz społeczno-ekonomicznych i przestrzennych uwarunkowań rozwoju turystyki w różnych układach terytorialnych w skali globalnej, kontynentów, krajów, regionów czy też miejscowości. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy tom ZN WSG w Bydgoszczy, serii: Turystyka i rekreacja” – fragment Przedmowy.
Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej, pod red. K. Sikory i D. Makiłły, ZN WPSTiH w Bydgoszczy, nr 3, Bydgoszcz 2003, ss. 284.  
 Trzeci numer ZN WPSTiH zawiera artykuły będące w zdecydowanej większości pokłosiem III Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez WPSTiH 28-29 listopada 2002 r. Podejmując – w odniesieniu do integracji Polski z Unią Europejską – próbę prezentacji zagadnień w dziedzinie gospodarki turystycznej, autorzy stawiają jednocześnie istotne pytania dotyczące przyszłości Polski w najbliższych kilkudziesięciu latach. Zamieszczone w tomie rozprawy zostały uporządkowane w trzech grupach tematycznych: (I) Turystyka w prawie i w działaniach administracji; (II) Gospodarka turystyczna w Polsce i w Europie; (III) Turystyka w wybranych ujęciach praktycznych.
Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju, pod red. R. Przybyszewskiej-Gudelis i M. Grabiszewskiego, ZN WPSTiH w Bydgoszczy, nr 2, Bydgoszcz 2002, ss. 324.
Zestaw tekstów przygotowanych na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez WPSTiH w Bydgoszczy we współpracy z Instytutem Turystyki w Warszawie. Konferencja odbyła się 6-7 grudnia 2001 r. z udziałem gości z uczelni zagranicznych. W pracy zamieszczono 36 artykułów w 6 grupach tematycznych: (I) Metodologia badań nad turystyką; (II) Uwarunkowania rozwoju turystyki we współpracy z nauką; (III) Walory i produkty turystyczne Polski; (IV) Przemiany ruchu turystycznego i badania potrzeb; (V) Praktyczne zastosowania wiedzy o turystyce w rozwoju obszarów; (VI) Marketing i metody promocji produktów turystycznych.
Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, pod red. W. Maika i K. Marciniaka, ZN WPSTiH w Bydgoszczy, nr 1, Bydgoszcz 2001, ss. 284.  
 Publikacja zawiera 24 artykuły opracowane na podstawie referatów przygotowanych na ogólnopolską konferencję naukową zorganizowaną przez WPSTiH a zatytułowaną „Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich”. Konferencja odbyła się 20-21 listopada 2000 r. Praca składa się z następujących części: (I) Rola turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym; (II) Funkcjonowanie i rozwój gospodarki turystycznej; (III) Metody i wyniki badań w dziedzinie turystyki.
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia